Search form

Mga Kaazi 25:19

19Nagalalis lamang hinoa siran mahitenged ka kanirang tinoohan daw ya isang tao nga si Hisos. Kamhan ya pagtoldo ni Pablo nabohi di si Hisos pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index