Search form

Mga Kaazi 25:21

21Kamhan diri ansogot si Pablo kay gosto iza anpatabang ka labaw nga hari. Agon inpagowardiyahan nao iza hangtod ka pagpakaro nao kanangiza doro ka labaw nga hari. Ani ini ya pagpanaba ni Gobirnador Pisto kan Agripa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index