Search form

Mga Kaazi 25:23

23Na, pagsonod nga ka aldaw si Agripa daw si Birnisi nga imbadoan ka mahal minseled siran ka hokmanan. Iba disab ya mga soldaw daw ya mga dato dizan ka siyodad nga Sisariya. Kamhan inpaseled ni Pisto si Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index