Search form

Mga Kaazi 25:26

26Piro wara hao mahagdam kon ono ya ikasoyat nao ka labaw nga hari mahitenged kan Pablo agon inpaseled di iza dini kamazo labi di sa gazed kanmo, Hari Agripa, dazaw may ikasoyat nao pagkakamhan nita pagpangotana kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index