Search form

Mga Kaazi 25:6

6Kamhan nagahela si Pisto dizan kaniran ka mga walo nga ka aldaw kon napolo sa. Kamhan min-oli iza ka Sisariya. Pagsonod nga ka aldaw minsogo iza nga magpaseled kan Pablo ka hokmanan kay hokman iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index