Search form

Mga Kaazi 25:8

8Kamhan minsambag si Pablo kaniran nga wara hao maglapas ka balaed na mga Yodayo. Wara hao magkaonga ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Wara hao maglapas ka mga balaed na labaw nga hari nga Romanhon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index