Search form

Mga Kaazi 25:9

9Kamhan gosto si Pisto ampakig-azok ka mga Yodayo agon inpangotana naiza si Pablo nga daw gosto ko magkaro ka Hirosalem dazaw doro hosazen ta ko?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index