Search form

Mga Kaazi 26

1Kamhan si Hari Agripa minlaong kan Pablo nga intogotan ta ko ka pagpanalipod ka kanmong kaogaringen. Agon pagpahenek ni Pablo ka mga tao minsambag iza nga nagalaong nga 2Hari Agripa! Madazaw kay iko koman ya insambagan nao mahitenged ka tanan mga betangbetang nga inpasangil kanao na kantang angay nga Yodayo. 3Madazaw kay naanad iko ka tanan mga batasan daw ya mga lalisanan na mga Yodayo. Agon, Sinyor, minhangzo hao kanmo nga paataasan mo ya pagpangalinga mo kanao.

4Na, ya tanan mga Yodayo mahagdam siran daan ka kanaong batasan sokad ka olitao pen hao ka doro pen hao ka longsod nga nataohan nao daw doro disab ka siyodad nga Hirosalem. 5Kamhan siran ya makapamatood nga sokad kaizang mahon-a pen masarigan hao pagtoman ka tanan mga balaed na mga Yodayo kay sakop hao na mga Parasiyo. 6Agon, Hari Agripa, nazehet siran kanao kay mintoo hao nga si Hiso Kristo nabohi di iza pagbalik garing ka lebeng. Kamhan iza matood ya hari nga insaad na Diyos ka kantang mga karaan. 7Kamhan iza matood ya intagadan na tanan mga Yodayo pagsingba niran ka Diyos aldaw daw kahabzen. 8Hari Agripa, ya pagtoo nao kaiton ani ya inkazehet na mga Yodayo kanao kay diri siran antoo nga mahimo na Diyos pagbohi ka mga patay nga tao garing ka lebeng.

9Na, izang mahon-a pen silaong nao nga madazaw ya pagdaegdaeg nao ka mga sakop ni Hisos nga taga Nazarit. 10Kamhan doro ka Hirosalem indaegdaeg nao siran. Impasoyat nao ka mga oloolo na mga pari dazaw may gahem nao ka pagpapriso ka mga mataed nga tao nga minsakop di kan Hisos. Paghokom nami kaniran mintabang hao ka pagpahamtang kaniran ka pagpatay. 11Doro ka mga singbahan na mga Yodayo insilotan nao siran dazaw ambiza siran ka kanirang pagtoo kan Hisos. Maiseg gazed hao kaniran kamhan keteb ka mga longsod na mga diri kon Yodayo minlopog hao kaniran dazaw daegdaegan nao siran.

12Ani ya tood nao ka pagkaro nao ka siyodad nga Damasko kay intagan hao na mga oloolo na mga pari ka gahem ka pagdakep ka mga sakop ni Hisos. 13Sinyor, mag-edto di ya sega ka nagapasinged pen hao dizan ka dalan. Kamhan nakitan nao ya kapawa garing ka langit nga masiraw pen ka kasiraw na sega. Kamhan inlatian hao daw ya kanaong mga iba. 14Pagpangadeeg naming tanan nabatian nao ya saba ta nga Hinibriyo nga nagalaong kanao nga Saolo, Saolo, kay ono sa magadaegdaegen di mo hao? Waray polos ya inhinang mo kanao kay iko ya masakit garing ka indaegdaeg mo kanao. Ani ini ya nabatian nao. 15Kamhan minsambag hao nga Sinyor, sin-o sa ko koman? Minsambag kanao nga si Hisos nga kanmong pagadaegdaegan. 16Tomindeg di ko kay pakarohon ta ko ka mga tao dazaw panan-ogan mo siran nga minkandizan di hao kanmo. Sindoan mo siran ka mga ipakita pen nao kanmo. 17Pakarohon ta ko doro ka angay mo nga Yodayo daw ya mga tao nga diri kon Yodayo. Hao ya antabang kanmo kon porbahan niran pagpatay kanmo. 18Kay singed ka nagahela pen siran ka kadeglem. Magpasabot ko kaniran mahitenged kanao nga si Hiso Kristo nga tag-iza ka kapawa. Kamhan ya Diyos ani ya anhari kaniran diri kon si Satanas. Kamhan pasaylohon siran ka kanirang mga sala. Dizan disab ka mga mintoo kanao mahatagan siran ka madazaw nga kabilin kay nahingloan di siran ka kanirang mga sala. Ani ini ya sogo ni Hisos kanao.

19Kamhan, Hari Agripa, mintoman hao kaiton nga sogo ni Hisos kanao. 20Ka primiro pen minkaro hao ka Damasko. Kamhan minkaro hao ka Hirosalem daw ya tibolos lopa nga Yoda daw doro disab ka mga tao nga diri kon Yodayo nagawali hao nga maghinelsel kamo ka kamazong mga sala. Magsakop kamo ka Diyos. Kamhan magbeetan kamo kay ani ya pagpamatood nga nagahinelsel di kamo. 21Pagsindo nao kaniran indakep gazed hao na kantang angay nga Yodayo dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay patazen hao niran kontana. 22Piro tinabangan hao gazed na Diyos hangtod koman agon dini kamazo mintindeg di hao dazaw anpamatood kamazong tanan bisan pobri bisan mga dato. Kamhan ya inpanaba nao daw ya daan sinoyat na mga propita na Diyos daw ya kantang karaan nga si Moysis mag-anika gazed. 23Kay si Hiso Kristo nga hari nga pinili na Diyos kinahanglan napatay iza kamhan iza gazed ya mahon-ang nabohi garing ka lebeng dazaw ipasabot naiza ka mga Yodayo daw ya mga diri kon Yodayo nga iza kay makalibri kaniran ka silot ka kanirang mga sala.

24Na, ka nagasambag pen si Pablo minsinggit si Pisto nagalaong nga Pablo, naboang di ko. Ya pagpalabaw mo pagtoon ani nakaboang kanmo! 25Minsambag si Pablo nga Sinyor Pisto, diri kon boang hao kay ya kanaong inpanaba mahitenged kan Hiso Kristo polos matood. 26Sinyor Hari Agripa, mahagdam ko daan kaini nga tanan agon waray kahaldek nao ka pagpanaba kanmo. Mahagdam iko nga polos matood ya pinanan-og nao kanmo kay izang tanan nahinang wara matagoi. 27Indogangan ni Pablo pagpanaba nga Sinyor Hari Agripa, daw antoo iko ka inpanaba na mga karaang propita na Diyos? Mahagdam hao nga antoo gazed iko kaniran. 28Kamhan masipeg si Hari Agripa ka pagtabang kan Pablo dizan ka pagseleng ni Gobirnador Pisto agon minsambag iza nga daw kabigen mo hao pagdali ka pagsakop kan Kristo. 29Minsambag si Pablo nga Hari Agripa daw ya tanan mga nakabati kanao, koman aldaw bisan kon madali kon madogay kamo antoo ka kanaong inpanaba kamazo gosto nao nga kamo disab ya ansakop kan Hiso Kristo singed kanao piro diri prisohon singed kanao.

30Pagkakamhan naiza pagpanaba nanindeg ya hari daw ya gobirnador daw si Birnisi daw ya tanan mga mintipon iba kaniran kay kamhan di ya pagpanalinga niran kan Pablo. 31Paglogwa niran ka hokmanan namagsabot siran nga nagalaong nga ini nga taohana waray sala naiza igo ka pagpatay kon pagpriso. 32Kamhan minlaong si Agripa kan Pisto nga mahimo ya pagbohii ta kanangiza kon wara iza magpatabang ka labaw nga hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index