Search form

Mga Kaazi 26:1

1Kamhan si Hari Agripa minlaong kan Pablo nga intogotan ta ko ka pagpanalipod ka kanmong kaogaringen. Agon pagpahenek ni Pablo ka mga tao minsambag iza nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index