Search form

Mga Kaazi 26:10

10Kamhan doro ka Hirosalem indaegdaeg nao siran. Impasoyat nao ka mga oloolo na mga pari dazaw may gahem nao ka pagpapriso ka mga mataed nga tao nga minsakop di kan Hisos. Paghokom nami kaniran mintabang hao ka pagpahamtang kaniran ka pagpatay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index