Search form

Mga Kaazi 26:11

11Doro ka mga singbahan na mga Yodayo insilotan nao siran dazaw ambiza siran ka kanirang pagtoo kan Hisos. Maiseg gazed hao kaniran kamhan keteb ka mga longsod na mga diri kon Yodayo minlopog hao kaniran dazaw daegdaegan nao siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index