Search form

Mga Kaazi 26:12

12Ani ya tood nao ka pagkaro nao ka siyodad nga Damasko kay intagan hao na mga oloolo na mga pari ka gahem ka pagdakep ka mga sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index