Search form

Mga Kaazi 26:14

14Pagpangadeeg naming tanan nabatian nao ya saba ta nga Hinibriyo nga nagalaong kanao nga Saolo, Saolo, kay ono sa magadaegdaegen di mo hao? Waray polos ya inhinang mo kanao kay iko ya masakit garing ka indaegdaeg mo kanao. Ani ini ya nabatian nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index