Search form

Mga Kaazi 26:18

18Kay singed ka nagahela pen siran ka kadeglem. Magpasabot ko kaniran mahitenged kanao nga si Hiso Kristo nga tag-iza ka kapawa. Kamhan ya Diyos ani ya anhari kaniran diri kon si Satanas. Kamhan pasaylohon siran ka kanirang mga sala. Dizan disab ka mga mintoo kanao mahatagan siran ka madazaw nga kabilin kay nahingloan di siran ka kanirang mga sala. Ani ini ya sogo ni Hisos kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index