Search form

Mga Kaazi 26:20

20Ka primiro pen minkaro hao ka Damasko. Kamhan minkaro hao ka Hirosalem daw ya tibolos lopa nga Yoda daw doro disab ka mga tao nga diri kon Yodayo nagawali hao nga maghinelsel kamo ka kamazong mga sala. Magsakop kamo ka Diyos. Kamhan magbeetan kamo kay ani ya pagpamatood nga nagahinelsel di kamo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index