Search form

Mga Kaazi 26:21

21Pagsindo nao kaniran indakep gazed hao na kantang angay nga Yodayo dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay patazen hao niran kontana.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index