Search form

Mga Kaazi 26:22

22Piro tinabangan hao gazed na Diyos hangtod koman agon dini kamazo mintindeg di hao dazaw anpamatood kamazong tanan bisan pobri bisan mga dato. Kamhan ya inpanaba nao daw ya daan sinoyat na mga propita na Diyos daw ya kantang karaan nga si Moysis mag-anika gazed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index