Search form

Mga Kaazi 26:23

23Kay si Hiso Kristo nga hari nga pinili na Diyos kinahanglan napatay iza kamhan iza gazed ya mahon-ang nabohi garing ka lebeng dazaw ipasabot naiza ka mga Yodayo daw ya mga diri kon Yodayo nga iza kay makalibri kaniran ka silot ka kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index