Search form

Mga Kaazi 26:28

28Kamhan masipeg si Hari Agripa ka pagtabang kan Pablo dizan ka pagseleng ni Gobirnador Pisto agon minsambag iza nga daw kabigen mo hao pagdali ka pagsakop kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index