Search form

Mga Kaazi 26:29

29Minsambag si Pablo nga Hari Agripa daw ya tanan mga nakabati kanao, koman aldaw bisan kon madali kon madogay kamo antoo ka kanaong inpanaba kamazo gosto nao nga kamo disab ya ansakop kan Hiso Kristo singed kanao piro diri prisohon singed kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index