Search form

Mga Kaazi 26:3

3Madazaw kay naanad iko ka tanan mga batasan daw ya mga lalisanan na mga Yodayo. Agon, Sinyor, minhangzo hao kanmo nga paataasan mo ya pagpangalinga mo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index