Search form

Mga Kaazi 26:4

4Na, ya tanan mga Yodayo mahagdam siran daan ka kanaong batasan sokad ka olitao pen hao ka doro pen hao ka longsod nga nataohan nao daw doro disab ka siyodad nga Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index