Search form

Mga Kaazi 26:6

6Agon, Hari Agripa, nazehet siran kanao kay mintoo hao nga si Hiso Kristo nabohi di iza pagbalik garing ka lebeng. Kamhan iza matood ya hari nga insaad na Diyos ka kantang mga karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index