Search form

Mga Kaazi 26:8

8Hari Agripa, ya pagtoo nao kaiton ani ya inkazehet na mga Yodayo kanao kay diri siran antoo nga mahimo na Diyos pagbohi ka mga patay nga tao garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index