Search form

Mga Kaazi 27

1Pagsabot niran nga pasakzen sin Pablo ka bangka ngaro ka lopa nga Italiya inpabantazan niran iza daw ya mga ibang piriso dizan kan Holiyo nga Romanhon nga isang kapitan na kasoldawan inngaranan ka kasoldawan na labaw nga hari. Kamhan hao nga si Lokas min-iba disab kan Pablo. 2Kamhan minpanik kami ka dakolang bangka nga may mga mataed nga lazag. Garing iton ka lopa nga Adramitiyo. Andam daan iton ka ipanaway ka mga pantalan doro ka lopa nga Asya. Minpanaw dazon kami. Min-iba disab kanami si Aristarko nga taga Tisalonika nga isang siyodad doro ka lopa nga Masidonya.

3Pagsonod nga ka aldaw nakadateng kami ka longsod nga Sidon. Kamhan madazaw ya batasan ni Holiyo kan Pablo kay mintogot iza kan Pablo ka pagbisita ka mga sakop ni Hisos dizan ka Sidon dazaw tagan iza ka toong mga inkinahanglan.

4Na, pagpanaw nami dizan ka Sidon minsogat ya hangin kanami agon min-azi kami bali ka poro-poro nga Sipro dazaw diri masakem ya bangka na hangin. 5Kamhan minpasinged ya sinakzan nami ka dakolang dagat ngaro ka lopa nga Silisiya daw Pampilya. Kamhan nakadateng kami ka pantalan nga Mira doro ka lopa nga Lisya. 6Kamhan ya kapitan nakakita di ka bangka nga mindateng di garing ka Alihandriya. Anpasinged iton ngaro ka lopa nga Italiya nga datnganan nami agon inpasakay di na kapitan kaming tanan. 7Kamhan nagalised ya pagsakay nami agon madogay kami makadateng dipi ka longsod nga Nido. Kamhan diri kami makadazon doro kay insogat kami na hangin. Agon minsinged di lamang kami bali ka poro-poro nga Krita. Nakalabay kami ka lopa nga Salmon taway na Krita. 8Nagalised ya pag-azi dizan kamhan nakadateng kami ka dapit nga inngaranan ka Mga Madazaw nga Pantalan nga diri kon aro ka longsod nga Lasya. 9Kamhan dizan ka Lasya nagapabilin kami ka mga mataed nga aldaw hangtod nga nagkaonga di ya timpo agon piligro di gazed ya pagpadazon na bangka. Kamhan minregda di si Pablo ka mga nagasakay nga 10mga amigo nao, kon pomanaw di kita koman mahagdam hao nga madateng kita na maonga. Kanogon gazed ya kantang karga daw ya sakzanan. Mangalemes disab kitang tanan.

11Kamhan diri antoo si Holiyo. Hinoa mintoo iza ka inpanaba na nagadomara ka sakzanan daw ya tag-iza nga maazak siran mamanaw kaan. 12Mataed disab ya kanaming iba nga maazak mamanaw kay ya hena-hena niran nga ini nga pantalan diri kon madazaw nga hel-an na bangka kay amihan di. Agon maazak siran anpadazon keteb ka pantalan nga Pinik nga doro ka salpan na Krita kay antagad dizan kay dazaw diri masakem ya bangka na hangin.

13Na, pagdateng na panhoraw minpanaw siran kay silaong niran nga makadateng siran ka pantalan nga Pinik. Kamhan imbira di niran daked ka bangka ya dakolang pothaw nga ipahenengay ka bangka. Kamhan min-azi ya bangka arani ka baybazen na Krita. 14Ambaza kay ka wara madogay mabaskeg ya hangin garing ka poro-poro. 15Kamhan nasakem kami na bagzo. Nadara gazed ya bangka ka hangin kamhan wara kami makasongsong ka hangin agon minpaanod kami lamang iton ngaro ka dakolang dagat. 16Pagdateng nami ka poro-poroay nga Koda nasalimdan kami kamhan inkawa nami ya balotohay dizan ka olin na bangka bisan malised ya pagkawa nami kay makeseg pen ya hangin.

17Pagkakamhan nami pagkarga ka balotohay inhegtan disab niran ya goos ka lawas na bangka ka lepes nga marig-en dazaw diri mageba ya lawas na bangka. Nahaldek siran kay basi andasmag ya bangka ka kabatohan inngaranan ka Sirti dizan ka baybazen na lopa nga Aprika. Kamhan inlokot niran ya dakolang lazag dazaw maanod ka lamang ya bangka. 18Pagsonod nga ka aldaw minkilingkiling ya bangka kay makeseg pen ya hangin agon nanimbag siran ka karga bali ka dagat dazaw diri malonod ya bangka. 19Pagkaikadowang aldaw disab nanimbag siran ka mga lepes daw ya harominta ka pagpapanaw na bangka. 20Mataed gazed ya mga aldaw wara kami makakita ka kapawa na sega daw ya mga bitoon agon diri kami makapaniid kon hain ya dalan nami. Ya hena-hena nami diri kami makaanget kay masiet gazed ya kalised kay maonga pen ya kalibotan. 21Pirang ka aldaw waray makaen nami agon si Pablo mintindeg iza dizan kaniran kay anlaong nga mga amigo nao, timan-an mazo gazed ini. Izang mahon-a pen minregda hao kamazo dazaw diri kita anpanaw garing ka poro-poro nga Krita piro diri kamo antoo agon mataed di hinoa ya kaonga daw ya kantang kalisdanan. 22Na, diri kamo magkawied kay dini kamazo waray isa nga mapatay basta ini nga bangka mageba gazed. 23Kay kazinang kahabzen ya matood nga Diyos nga tag-iza kanao daw ya kanaong inhawag inpakarini kanao ya toong sinogo. 24Kamhan minlaong iza kanao nga diri ko magkahaldek kay kinahanglan andateng iko ka labaw nga hari doro ka siyodad nga Roma. Ansambag disab ya Diyos ka kanmong paghangzo nga dini ka mga kaibahan mo waray isa nga mapatay. Ani ini ya pagpanaba na sinogo kanao. 25Agon mga amigo nao, diri kamo magkawied kay minsarig hao ka Diyos nga tomanen gazed ya toong inpanaba kanao. 26Kamhan bisan mageba ya bangka isangza ka kita kaan ngaro ka lain poro-poro. Ani ini ya pagpanaba ni Pablo kaniran.

27Na, pagkaikanapolo may opat nga ka kahabzen inpalidpalid pen kami dizan ka haloag nga dagat nga inngaranan ka Adriya. Pagkatenga nga ka kahabzen nagahena-hena ya mga tarabahanti dizan ka bangka nga arani di kita kombeet wani ka lopa. 28Kamhan inpaababa niran ya lepes nga in-ektan disab ya kabeg-at kay insokod niran kon ararem pen wani. Kamhan karohaan nga ka depa ya kaararem na sapa. Pagkaotro niran pagsokod kaan napolo may limang ka depa ya kaararem. 29Nahaldek pen siran kay basi domasmag ya bangka ka kabatohan agon inpaababa niran ya dakolang pothaw nga ipahenengay ka bangka. Opat nga ka bolos ya pothaw nga inpaababa niran dalem ka sapa dizan ka olin na bangka kay antagad pen siran ka pagkaaldaw. 30Kamhan dizan kaniran may mga tarabahanti nga gosto ambiza ka bangka agon nagahinanghinang siran ka pagpaababa ka pothaw dizan ka dolong na bangka. Ambaza kay inpaababa niran ya balotohay kay ansakay siran kontana ka pagdalagan. 31Pagpakakita ni Pablo kaniran minlaong iza ka kapitan daw ya toong mga soldaw nga ini nga mga tarabahanti kon diri siran magpabilin dini ka bangka diri kamo mabohi. 32Kamhan in-otod na mga soldaw ya mga lepes nga maghawiday ka balotohay. Kamhan inpasagdan iton nga ianod ka dagat.

33Na, ka kamaaldawen pen minlaong si Pablo kanirang tanan nga mangaen di kamo kay dowa ding ka simana wara gazed kita makakaen kay wara pen magheneng ya hangin. 34Agon pangaen di kamo dazaw mabaskeg ya kamazong lawas kay dini kamazo waray isa nga malemes waray madaet isab.

35Pagkakamhan ni Pablo pagpanaba kaniran mingkawa iza ka makaen. Dizan kaniran minlaong iza ka Ginoo nga madazaw kay wani ya makaen. Pagpasalamat naiza ka Diyos mintipak iza kaiton. Kamhan minkaen iza. 36Pagkakamhan nawara di ya kawied niran agon nangaen di sirang tanan. 37Dowang ka gatos may kapitoan may enem nga ka tao kaming tanan nga nagasakay ka bangka. 38Pagkabosog nirang tanan pagkaen intimbag di niran bali ka dagat ya nabilin nga makaen nga inkarga niran dazaw anletaw ya bangka kay mahangkay di.

39Na, pagkaaldaw kaiza wara niran makilalhi kon ono dapita ya datngnanan nami piro nakitan niran ya isang look nga dizan ka kilid na dagat. Andoong kontana siran dizan ka look nga may baybazen. 40Agon in-otod di niran ya mga lepes nga maghawiday ka mga pothaw dazaw bizaan ka lamang dalem ka dagat. Kamhan inhobadan niran ya mga lepes nga maghawiday ka begsay nga ipatol-iday ka panaw na bangka dizan ka olin. Kamhan inpaataas niran ya lazag dizan ka dolong na bangka dazaw itolod na hangin ya bangka ngaro ka baybazen. 41Piro mindasmag di gazed ya bangka ka kabatohan aroaro pen ka baybazen. Heet gazed ya dolong na bangka dizan ka mga bato agon diri di kami makaatras ka bangka. Kamhan ya olin na bangka kalooy kay naotod di na mga mabaskeg nga baled. 42Kamhan ya mga soldaw patazen kontana ya tanan mga piriso dazaw diri siran makalangoy ka pagdalagan. 43Piro diri antogot ya kapitan kaniran kay gosto iza antabang kan Pablo. Kamhan insogo naiza ya tanan mga mahagdam paglangoy nga maghon-a di kamo pagpangempag dazaw anlangoy ngaro ka baybazen. 44Ya mga diri mahagdam paglangoy somonod kamo kaniran. Maghawid kamo ka mga tipak na bangka nga minletaw. Na, ani ini ya kaazi naming tanan ka pagdateng ka baybazen na poro-poro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index