Search form

Mga Kaazi 27:1

1Pagsabot niran nga pasakzen sin Pablo ka bangka ngaro ka lopa nga Italiya inpabantazan niran iza daw ya mga ibang piriso dizan kan Holiyo nga Romanhon nga isang kapitan na kasoldawan inngaranan ka kasoldawan na labaw nga hari. Kamhan hao nga si Lokas min-iba disab kan Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index