Search form

Mga Kaazi 27:10

10mga amigo nao, kon pomanaw di kita koman mahagdam hao nga madateng kita na maonga. Kanogon gazed ya kantang karga daw ya sakzanan. Mangalemes disab kitang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index