Search form

Mga Kaazi 27:12

12Mataed disab ya kanaming iba nga maazak mamanaw kay ya hena-hena niran nga ini nga pantalan diri kon madazaw nga hel-an na bangka kay amihan di. Agon maazak siran anpadazon keteb ka pantalan nga Pinik nga doro ka salpan na Krita kay antagad dizan kay dazaw diri masakem ya bangka na hangin.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index