Search form

Mga Kaazi 27:16

16Pagdateng nami ka poro-poroay nga Koda nasalimdan kami kamhan inkawa nami ya balotohay dizan ka olin na bangka bisan malised ya pagkawa nami kay makeseg pen ya hangin.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index