Search form

Mga Kaazi 27:17

17Pagkakamhan nami pagkarga ka balotohay inhegtan disab niran ya goos ka lawas na bangka ka lepes nga marig-en dazaw diri mageba ya lawas na bangka. Nahaldek siran kay basi andasmag ya bangka ka kabatohan inngaranan ka Sirti dizan ka baybazen na lopa nga Aprika. Kamhan inlokot niran ya dakolang lazag dazaw maanod ka lamang ya bangka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index