Search form

Mga Kaazi 27:2

2Kamhan minpanik kami ka dakolang bangka nga may mga mataed nga lazag. Garing iton ka lopa nga Adramitiyo. Andam daan iton ka ipanaway ka mga pantalan doro ka lopa nga Asya. Minpanaw dazon kami. Min-iba disab kanami si Aristarko nga taga Tisalonika nga isang siyodad doro ka lopa nga Masidonya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index