Search form

Mga Kaazi 27:20

20Mataed gazed ya mga aldaw wara kami makakita ka kapawa na sega daw ya mga bitoon agon diri kami makapaniid kon hain ya dalan nami. Ya hena-hena nami diri kami makaanget kay masiet gazed ya kalised kay maonga pen ya kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index