Search form

Mga Kaazi 27:21

21Pirang ka aldaw waray makaen nami agon si Pablo mintindeg iza dizan kaniran kay anlaong nga mga amigo nao, timan-an mazo gazed ini. Izang mahon-a pen minregda hao kamazo dazaw diri kita anpanaw garing ka poro-poro nga Krita piro diri kamo antoo agon mataed di hinoa ya kaonga daw ya kantang kalisdanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index