Search form

Mga Kaazi 27:24

24Kamhan minlaong iza kanao nga diri ko magkahaldek kay kinahanglan andateng iko ka labaw nga hari doro ka siyodad nga Roma. Ansambag disab ya Diyos ka kanmong paghangzo nga dini ka mga kaibahan mo waray isa nga mapatay. Ani ini ya pagpanaba na sinogo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index