Search form

Mga Kaazi 27:27

27Na, pagkaikanapolo may opat nga ka kahabzen inpalidpalid pen kami dizan ka haloag nga dagat nga inngaranan ka Adriya. Pagkatenga nga ka kahabzen nagahena-hena ya mga tarabahanti dizan ka bangka nga arani di kita kombeet wani ka lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index