Search form

Mga Kaazi 27:29

29Nahaldek pen siran kay basi domasmag ya bangka ka kabatohan agon inpaababa niran ya dakolang pothaw nga ipahenengay ka bangka. Opat nga ka bolos ya pothaw nga inpaababa niran dalem ka sapa dizan ka olin na bangka kay antagad pen siran ka pagkaaldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index