Search form

Mga Kaazi 27:3

3Pagsonod nga ka aldaw nakadateng kami ka longsod nga Sidon. Kamhan madazaw ya batasan ni Holiyo kan Pablo kay mintogot iza kan Pablo ka pagbisita ka mga sakop ni Hisos dizan ka Sidon dazaw tagan iza ka toong mga inkinahanglan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index