Search form

Mga Kaazi 27:30

30Kamhan dizan kaniran may mga tarabahanti nga gosto ambiza ka bangka agon nagahinanghinang siran ka pagpaababa ka pothaw dizan ka dolong na bangka. Ambaza kay inpaababa niran ya balotohay kay ansakay siran kontana ka pagdalagan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index