Search form

Mga Kaazi 27:39

39Na, pagkaaldaw kaiza wara niran makilalhi kon ono dapita ya datngnanan nami piro nakitan niran ya isang look nga dizan ka kilid na dagat. Andoong kontana siran dizan ka look nga may baybazen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index