Search form

Mga Kaazi 27:43

43Piro diri antogot ya kapitan kaniran kay gosto iza antabang kan Pablo. Kamhan insogo naiza ya tanan mga mahagdam paglangoy nga maghon-a di kamo pagpangempag dazaw anlangoy ngaro ka baybazen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index