Search form

Mga Kaazi 27:44

44Ya mga diri mahagdam paglangoy somonod kamo kaniran. Maghawid kamo ka mga tipak na bangka nga minletaw. Na, ani ini ya kaazi naming tanan ka pagdateng ka baybazen na poro-poro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index