Search form

Mga Kaazi 27:5

5Kamhan minpasinged ya sinakzan nami ka dakolang dagat ngaro ka lopa nga Silisiya daw Pampilya. Kamhan nakadateng kami ka pantalan nga Mira doro ka lopa nga Lisya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index