Search form

Mga Kaazi 28

1Na, pagdateng nami ka baybazen waray kadaet nami. Kamhan inpakahagdam di kami nga ya ngaran na poro-poro nga nadatngan nami ani ya Malta. 2Kamhan ya mga taga Malta madazaw ya batasan niran kanami. Minharing siran kamhan impapanadngan kanami kay min-oran hasta matignaw di wani. 3Mintabang si Pablo ka pagpanggabok. Pagdogang ka naiza ka dot-ong ka haring mindalagan baza ya halas kay napasoan ka gabok. Kamhan intangbedan ya alima ni Pablo. 4Pagpakakita ka na mga tao nga nagabitay pen ya halas ka alima ni Pablo namaglaong siran nga talamono kombeet ini nga taohana kay bisan wara iza malemes kazina imbalsan di gazed na Diyos iza ka pagkapatay kay nakasala kombeet iza. 5Piro wara gazed si Pablo ladhi bisan geremay ka. Inwirik lamang naiza ya halas dizan ka laga. 6Kamhan ya mga nagaseleng nagatagad pen kon kon-o hobagi ya toong alima daw ya toong pagkapatay. Pagkadogaydogay waray kaonga nga indateng iza. Kamhan naisab ya kanirang hena-hena daw minlaong nga iza ya isang diyos.

7Na, arani ka datnganan nami may mga oma ni Pobliyo nga oloolo dini ka poro-poro nga Malta. Nalooy iza kanami agon inpahel-an naa naiza kanami ka tolong ka aldaw. 8Kamhan nabedlay di ya ama ni Pobliyo kay imbangkag iza daw min-itsar. Minseled si Pablo ka toong kowarto. Pagpangamozo naiza ka Diyos mindampa iza ka olo na nabedlay kamhan madazaw iza. 9Pagkakamhan kaiza nangarini di ya bisan sin-o nga masakiten dizan ka poro-poro. Kamhan impanbahaw sirang tanan. 10Kamhan mataed ya impanhatag kanami. Mataed disab ya makaen nga inpakarga niran ka sakzanan.

11Na, pagdateng ka tolong ka bolan minpanaw kami ka poro-poro nga Malta. Kamhan ya sakzanan nami garing iton ka siyodad nga Alihandriya. Kamhan nagahela iton dizan ka Malta kay amihan pen. Dizan ka dolong naiton nga bangka may dowang tinaotao nga kaloha nga hawagenen na mga taga Alihandriya. 12Pagdateng nami ka Sirakosa nga siyodad doro ka dakolang poro-poro nagapabilin kami doro ka tolong ka aldaw. 13Pagpanaw nami mahinay ya pagsakay nami kay insogat kami na hangin. Kamhan nakadateng kami ka siyodad nga Rigiyo. Isang ka aldaw kami dizan kamhan minpanaw kami pag-isab kay may hangin garing ka timogan agon mabinto ya pagsakay nami. Pagsonod nga ka aldaw nakadateng kami ka siyodad nga Potiyoli. 14Pagdateng nami doro nakitan nami ya mga sakop ni Hisos. Inpahel-an naa niran kami ka isang ka simana. Kamhan minbagtas kami ngaro ka siyodad nga Roma nga oloolo ka mga longsod doro ka lopa nga Italiya.

15Na, ka wara pen kami magbagtas ngaro ka siyodad nga Roma ya mga taga Roma nga kanaming mga lomon kan Kristo nakabati siran nga nakadateng di kami dini ka Potiyoli. Agon minpanaw siran ngarindilod keteb ka Taboan inngaranan ka Apiyo arani ka lagkaw nga inngaranan ka Tolong ka Kolanganan kay ansogat siran kanami. Pagpakakita ka ni Pablo kaniran nagapahisaza gazed iza ka Diyos.

16Pagdateng nami ka siyodad nga Roma intogotan si Pablo ka paghela dizan ka lagkaw nga pilitihanan naiza. Kamhan inbantazan iza na isang soldaw. 17Pagdateng ka tolong aldaw minpatipon si Pablo ka toong angay nga mga oloolo na mga Yodayo dini ka Roma. Pagtipon niran minlaong iza nga kamo nga kaibahan nao, bisan waray sala nao ka kantang kaibahan, bisan wara hao maglapas ka mga batasan na kantang mga karaan impiriso hao doro ka Hirosalem. Kamhan impasangil niran kanao dizan ka mga Romanhon nga mga sakop na labaw nga hari. 18Pagkakamhan niran pagpangotana kanao gosto niran palogwaen hao kay waray sala nao koni igo ka pagpatay. 19Piro minsopak ya kantang angay agon minpatabang hao ka labaw nga hari. Waray ikasombong nao kaniran kay waray kazehet nao kaniran kay siran ya kanaong angay. 20Agon minhangzo hao ka pagpakigkita daw pagpakiglaong kamazo dazaw mahagdam kamo nga in-ektan hao ka kadina kay mintoo hao nga si Hiso Kristo iza matood ya hari nga magatagadan nita nga mga kaliwatan ni Israil. 21Kamhan minsambag siran nga wara gazed kami datngi ka soyat garing ka Yoda mahitenged kanmo. Bisan ya kantang kaibahan nga mingaring ka Yoda wara siran magpanaba kanami ka maonga mahitenged kanmo. 22Na, gosto kami mahagdam kon ono ya kanmong hena-hena kay doro ka bisan hain ya longsod mataed ya mga min-away ka mga tao nga minsakop di kan Hiso Kristo.

23Na, pagdateng na tirmino niran ka pagtipon pag-isab mataed ya mga mingkarini ka hela ni Pablo. Pagkamasiselem minsogod iza ka pagsindo kaniran. Pagkakahabzen di nagasindo pen iza kaniran nga si Hisos ani matood ya hari nga pinili na Diyos. Kamhan ingamit naiza ya mga daan balaed na Diyos nga inbilin ni Moysis daw ya mga karaang propita kay anpatoo iza kaniran kan Hisos kontana. 24Pagkakamhan ni Pablo pagpanaba kaniran may mga nanoo kanangiza, may mga diri manoo. 25Ka wara pen siran panaw mindogang si Pablo pagpanaba kaniran nga ya inlong-an na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ka kantang mga karaan matood gazed iton kay kawandini pen mintandeg iza ka hinawa ni Isayas nga isang propita ka pagpanaba kaniran nga nagalaong nga 26insogo hao na Diyos ka pagkaro ka mga Yodayo dazaw hao ya ansindo kaniran nga kay-an ka pagdateng ni Kristo ampanalinga kamo ka toong sindo piro diri kamo makasabot. Anseleng isab kamo ka toong mga inhinang piro diri kamo makasabot. 27Kay singed ka ingahi mazo ya kamazong otok dazaw diri kamo makasabot. Insampenan disab mazo ya kamazong talinga dazaw diri kamo makabati. Impizeng disab mazo ya kamazong mata dazaw diri kamo makakita kay diri kamo maazak pagbiza ka kamazong mga sala agon diri kamo tagan na Diyos ka magazong hena-hena. Ani ini ya insoyat ni Isayas.

28Kamhan indogangan ni Pablo pagpanaba kaniran nga minsopak kamo kanao agon wani pen ya ipanaba nao kamazo dazaw mahagdam kamo nga sokad koman padadhan na Diyos ka sindo mahitenged kan Kristo ngaro ka mga tao nga diri kon Yodayo dazaw mahatagan siran ka kinabohi nga diri mawara. Kamhan antoo siran. 29Pagkakamhan ni Pablo pagpanaba namanaw ya mga Yodayo piro namaglalis gazed siran. 30Kamhan dowang ka toig ya paghela ni Pablo dizan ka lagkaw nga toong pilitihanan. Madazaw ya toong batasan ka mga tao nga minbisita kanangiza. 31Waray makapabalabag kanangiza ka pagwali dizan ka mga tao kamhan inwali naiza kaniran nga nagalaong nga si Ginoong Hiso Kristo ani matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan na mga Yodayo.

Ani ini ya mga kaazi na mga sinarigan ni Hiso Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index