Search form

Mga Kaazi 28:13

13Pagpanaw nami mahinay ya pagsakay nami kay insogat kami na hangin. Kamhan nakadateng kami ka siyodad nga Rigiyo. Isang ka aldaw kami dizan kamhan minpanaw kami pag-isab kay may hangin garing ka timogan agon mabinto ya pagsakay nami. Pagsonod nga ka aldaw nakadateng kami ka siyodad nga Potiyoli.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index