Search form

Mga Kaazi 28:14

14Pagdateng nami doro nakitan nami ya mga sakop ni Hisos. Inpahel-an naa niran kami ka isang ka simana. Kamhan minbagtas kami ngaro ka siyodad nga Roma nga oloolo ka mga longsod doro ka lopa nga Italiya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index