Search form

Mga Kaazi 28:15

15Na, ka wara pen kami magbagtas ngaro ka siyodad nga Roma ya mga taga Roma nga kanaming mga lomon kan Kristo nakabati siran nga nakadateng di kami dini ka Potiyoli. Agon minpanaw siran ngarindilod keteb ka Taboan inngaranan ka Apiyo arani ka lagkaw nga inngaranan ka Tolong ka Kolanganan kay ansogat siran kanami. Pagpakakita ka ni Pablo kaniran nagapahisaza gazed iza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index