Search form

Mga Kaazi 28:16

16Pagdateng nami ka siyodad nga Roma intogotan si Pablo ka paghela dizan ka lagkaw nga pilitihanan naiza. Kamhan inbantazan iza na isang soldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index