Search form

Mga Kaazi 28:17

17Pagdateng ka tolong aldaw minpatipon si Pablo ka toong angay nga mga oloolo na mga Yodayo dini ka Roma. Pagtipon niran minlaong iza nga kamo nga kaibahan nao, bisan waray sala nao ka kantang kaibahan, bisan wara hao maglapas ka mga batasan na kantang mga karaan impiriso hao doro ka Hirosalem. Kamhan impasangil niran kanao dizan ka mga Romanhon nga mga sakop na labaw nga hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index