Search form

Mga Kaazi 28:20

20Agon minhangzo hao ka pagpakigkita daw pagpakiglaong kamazo dazaw mahagdam kamo nga in-ektan hao ka kadina kay mintoo hao nga si Hiso Kristo iza matood ya hari nga magatagadan nita nga mga kaliwatan ni Israil.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index