Search form

Mga Kaazi 28:21

21Kamhan minsambag siran nga wara gazed kami datngi ka soyat garing ka Yoda mahitenged kanmo. Bisan ya kantang kaibahan nga mingaring ka Yoda wara siran magpanaba kanami ka maonga mahitenged kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index